ทันข่าว » เชิญเที่ยว“วลัยลักษณ์เดย์ 2018”

เชิญเที่ยว“วลัยลักษณ์เดย์ 2018”

24 มีนาคม 2018
658   0

https://goo.gl/8Mzuai

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานใหญ่ “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้แนวคิด “วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 31 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด“วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์ : Walailak Land of Glory” โดยในวันที่ 29 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย จะเป็นกิจกรรมพิเศษ เริ่มจากพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ตามภารกิจมหาวิทยาลัย พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของธนาคารในการขับเคลื่อน นวัตกรรมกับระบบการศึกษาในประเทศไทย” โดยนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย

ภายในงาน“วลัยลักษณ์เดย์ 2018” ยังมีกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านวลัยลักษณ์” เพื่อต้อนรับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานของนักศึกษาใน 3 กลุ่มสำนักวิชา กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสังคมศาสตร์และหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะมีพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ทั้งยังมีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ SAH Expo 2018 , 2nd Work Integrated Learning Conference, 2nd Living Will and Palliative Care Conference ,Symposium of International Languge and Knowlwdge 2018 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 12 การประชุม ..

 

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจนำสินค้ามาแสดงและจำหน่าย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวถึงงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “วลัยลักษณ์เดย์ 2018” โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตร ” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 ของรัฐบาล ในงานมีการแสดงนิทรรศการความก้าวหน้าทางการเกษตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และกลุ่มวิจัย การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร นิทรรศการมีชีวิตทางด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน รวมถึงการประกวด/แข่งขัน การสาธิต-อบรมอาชีพ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี..

ขอบคุณ https://www.wu.ac.th/th/news/13279