รอบรู้เกษตร » GAT และ PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง?

GAT และ PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง?

25 กุมภาพันธ์ 2019
318   0

——————

GAT , PAT คืออะไร สอบอะไรบ้าง?

ไม่มีกระทู้ใหม่

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป

(General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
– Speaking and Conversation
– Vocabulary
– Structure and Writing
– Reading Comprehension
GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
(Professional and Academic Aptitude Test)
คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา คือ
PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
PAT เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม

นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องรู้!!..ระบบ TCAS คืออะไร?