ทันข่าว » ‘กระทรวงเกษตร’ปั้น Young Smart Farmer กว่าหมื่นราย เพื่อขึ้นผู้นำเกษตร 4.0

‘กระทรวงเกษตร’ปั้น Young Smart Farmer กว่าหมื่นราย เพื่อขึ้นผู้นำเกษตร 4.0

18 ธันวาคม 2019
184   0

‘กระทรวงเกษตร’ปั้น Young Smart Farmer กว่าหมื่นราย เพื่อขึ้นผู้นำเกษตร 4.0

กรมส่งเสริมการเกษตรฯ ขับเคลื่อนสร้างเกษตรกรยุคใหม่ ตอบโจทย์ยุคดิจิตอล เดินหน้าโครงการ Young Smart Farmer หวังเห็นนักธุรกิจมืออาชีพภาคเกษตร-อาหารในอนาคต..

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมฯเดินหน้าผลักดันโครงการ Young Smart Farmer (YSF)เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการการเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดเกษตรกรไทยให้เป็นผู้ประกอบการ Startupและเป็นกลุ่มนักธุรกิจมืออาชีพในภาคการเกษตรและอาหารในอนาคต..

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 10,450 ราย โดยในปี 2562 มีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรอการประเมินคุณสมบัติ Young Smart Farmer จำนวน 2,875 ราย

นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นทั่วประเทศจำนวน 77 แห่ง เพื่อให้เป็นศูนย์ที่เชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายYoung Smart Farmer เป็นแหล่งเชื่อมโยงถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การตลาด และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ตอบโจทย์การเกษตรยุคดิจิตอล ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีเกษตรกร YSF ที่ผ่านการอบรมและกำลังขยายเครือข่ายร่วมกันสร้างแนวทางร่วมเกษตรกรรุ่นใหม่ในขณะนี้..

อย่างไรก็ตามในช่วงแรกเกษตรกรจะเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสรืมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้ ปัจจุบันมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ YSF เป็นจำนวนมาก จนสามารถต่อยอดส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่จะเป็นเจ้าของศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ได้นั้น จะต้องผ่านคุณสมบัติต่างๆเพื่อเป็นผู้นำด้านเกษตร4.0 และเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรรุ่นใหม่

นายชาตรี กล่าวว่า การทำอาชีพเกษตรในปัจจุบันถือได้ว่ามีการพัฒนาและก้าวหน้าจากเดิมไปมาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำการเกษตร และมีรายได้จากการเก็บผลผลิตเพื่อส่งขายเท่านั้น โดยเกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรเพื่อทุ่นแรง รวมถึงต่อยอดผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ขอบคุณ https://www.posttoday.com/economy/news/599388
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=y..