เลี้ยงสัตว์ » คลิปการเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย

คลิปการเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย

18 ตุลาคม 2021
466   0

คลิปการเลี้ยงปลาดุกอัตราหนาแน่นสูงในบ่อซีเมนต์ ประเทศอินเดีย

อาหารควรสะอาดไม่ตกค้างก้นบ่อ ทำให้น้ำเสีย

ระบบถ่ายเทน้ำต้องไหลโฟลว์ตลอดเวลา ปลาจะโตเร็ว อัตราการรอดสูง

ระบบพลังงานสะอาดเช่นโซล่าเซลล์ นำมาใช้กับเครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องปั๊มอ๊อกซิเจน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว(ร้อยแปดเกษตร)

“หอยขม” สัตว์เศรษฐกิจ