เลี้ยงสัตว์ » ให้ชะลอนำเข้าวัว แพะ จากพม่า หลังพบระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยFMDเพียบ

ให้ชะลอนำเข้าวัว แพะ จากพม่า หลังพบระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยFMDเพียบ

25 กรกฎาคม 2023
396   0

ให้ชะลอนำเข้าวัว แพะ ขยายเวลาไปอีก 3 เดือน หลังพบระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยFMDเพียบ

29 พ.ค.66  สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร- ซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ชากแกะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 มีรายงานการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย (Foot and Mouth Disease : FMD) ในพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากองศ์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH) ซึ่งโรคระบาตสัตว์ต้งกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โตยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งปวยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ตังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาสัตว์ตังกล่าวแพร่กระจายเข้ามา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงแพะและแกะในประเทศ

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบตีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งแพะ แกะ หรือซากแพะ ซากแกะ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ..

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ ยังมีประกาศ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซี่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งโค กระบือ หรือซากโค ซากกระบือ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 นั้น จะสิ้นสุดการใช้บังคับ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566

รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศ ของกรมปศุสัตว์ ที่ชะลอนำเข้า โค (วัว) กะบือ( ควาย) แพะ แกะ รวมทั้งซาก และขยายเวลา ไปอีก 3 เดือน ( 90 วัน) นั้นได้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ ท่าข้ามริมแม่น้ำเมย ชายแดนไทย-เมียนมาร์ เป็นอย่าง มากที่ ยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจ ในด้านนี้.

cr:https://tna.mcot.net/agriculture-1125391
https://siamrath.co.th/n/450470
https://www.google.com/..=%E0%B8%8A..

มารู้จัก “ท่าข้าม23วังแก้ว” กิจการนำเข้าปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ แกะ จากพม่าเป็นหลัก