ทันข่าว » ของบสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ 2,900 ล้านบาท… จ.นครศรีธรรมราช

ของบสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ 2,900 ล้านบาท… จ.นครศรีธรรมราช

24 มิถุนายน 2018
916   0

โรงไฟฟ้ากำจัดขยะ 2,900 ล้านบาท แก้ปัญหาขยะล้นเมือง จ.นครศรีธรรมราช..

19 พ.ค.61 คณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ซึ่งได้ประชุมและมีมติเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มูลค่าการลงทุนประมาณ 2 พัน 9 ร้อยล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อลงนามอนุมัติโครงการ..

 

ส่วนรายละเอียดกรอบการจัดทำ TOR เพื่อให้มีรายละเอียดที่สอดคล้องกับสาระสำคัญของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ คือการกำจัดขยะโดยนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งสามารถกำจัดขยะได้ประมาณวันละ 1,000 ตัน มีรายละเอียดเทคโนโลยี ระบบ Incineration ที่ใช้ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานขยะ การเดินเครื่องใช้ ระบบรักษาความปลอดภัยและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์และวิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบฝังกลบ/ทำลายเศษซากขี้เถ้าจากการผลิต..

โดยจะมีการแจ้งค่าความปลอดภัยของไอเสียที่ปล่อยออกสู่อากาศ รวมทั้งพันธะสัญญาระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กับผู้ลงทุนเมื่อสิ้นสุดสัญญา เป็นต้น ทั้งนี้จากข้อมูลถึงปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชมีปริมาณขยะที่รอการกำจัดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.7-2.4 ล้านตัน โดยในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบ จำนวน 350 ตันต่อวัน หรือประมาณ 10,000 ตันต่อเดือน ซึ่งหากการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวแล้วเสร็จคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 9 ปีถึงจะกำจัดขยะได้หมด.

ขอบคุณ https://www.prachachat.net/local-economy/news-164381